Zabudowa ul. Spacerowej – SKO uchyla wszystkie WZ-tki wydane przez Urząd Miasta Rzeszowa

Zabudowa ul. Spacerowej – SKO uchyla wszystkie WZ-tki wydane przez Urząd Miasta Rzeszowa

W dniu 02.09.2021 r. Stowarzyszenie „Spacerówka” otrzymało od Samorządowego Kolegium Odwoławczego kolejne 3 decyzje uchylające w całości zaskarżone WZtki, wydane przez prezydenta Miasta w sierpniu 2020 r. – wszystkie 12 WZtek wydane do tej pory przez Urząd Miasta Rzeszowa, dot. zabudowy wzgórza powyżej ul. Spacerowej zostało uchylonych przez nasze Stowarzyszenie. Wynika z tego, że to nie Prezydent Miasta stał na straży praworządności, dbając o interes społeczny i słuszny interes obywateli, a rolę tę przejęli sami mieszkańcy ul. Spacerowej, którzy od 4 lat skutecznie udowodniają nieprawidłowości w wydawanych WZtkach – co również potwierdza we wszystkich decyzjach uchylających zaskarżone „buble prawne” UM Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W otrzymanych w dniu dzisiejszym uzasadnieniach SKO czytamy, iż organ pierwszej instancji naruszył szereg artykułów k.p.a. oraz przepisy prawa materialnego, tj. art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Skład Sędziowski wyraźnie wskazuje, iż obszar powyżej ul. Spacerowej, na którym Prezydent wydał WZtki na zabudowę wielorodzinną powinien zostać obligatoryjnie objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, gdyż jest obszarem przestrzeni publicznej, a wszystkie toczące się na nim postępowania administracyjne powinny zostać zawieszone do czasu jego uchwalenia.

Cyt. „Z analizy urbanistycznej stanowiącej załącznik tekstowy do zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o warunkach zabudowy wynika, że Gmina Miasto Rzeszów posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalone uchwałą nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. Teren objęty wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś wnioskowana inwestycja planowana jest w obszarze usług publicznych lub komercyjnych: rekreacja, turystyka, sport w zieleni urządzonej. Z powyższego wynika, że planowana inwestycja została przewidziana do realizacji na terenie, który został uznane przez wskazany organ uchwałodawczy za obszar przestrzeni publicznej (…) W ocenie Kolegium w tym składzie, nie budzi więc wątpliwości, że zaistniała podstawa do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji planowanej na tym terenie…”

Żadna z 12 wyżej wspomnianych WZtek nie powinna ujrzeć światła dziennego aż do momentu uchwalenia MPZP dla wzgórza powyżej ul. Spacerowej. W myśl art. 62 ust. 2 u.p.z.p Pan Prezydent Marek Bajdak, podczas krótkiej, ale jakże ważnej kadencji, zawiesił do czasu uchwalenia MPZP ok. 30 postępowań administracyjnych, toczących się na terenach zielonych, mi.in. w obrębie ul. Spacerowej. Na niniejsze działania Prezydenta Rzeszowa w swojej decyzji powołuje się również SKO.

Obecny Prezydent Rzeszowa oraz jego podwładni dysponują aktualnie obszerniejszą wiedzą w temacie zastosowania wspomnianego artykułu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz mają dostęp do orzecznictwa   SKO, NSA, oraz WSA,  szczegółowo opisujących sytuacje obligujące organ pierwszej instancji do zawieszenia  postępowań administracyjnych na obszarach przestrzeni publicznej (zgodnie z w/w art. 62), a do takich należą z pewnością tereny powyżej ul. Spacerowej, wzdłuż Wisłoka, Żwirownia jak również Olszynki. Są to obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia  potrzeb mieszkańców, które mają służyć poprawie jakości ich życia oraz celom rekreacyjnym i wydanie WZtek na wspomnianych obszarach przed prawomocnym uchwaleniem obligatoryjnych dla tych terenów MPZP będzie świadczyło o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków urzędników administracji publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Nie wyobrażam sobie kontynuacji polityki bezmyślnego betonowania miasta przez obecnego Prezydenta, dalszego rozchodu „resztek” terenów zielonych, które powinny służyć mieszkańcom, a nie kolosalnym zyskom deweloperów.

Nie wyobrażam sobie również sytuacji wydania przez Urząd Miasta jakiejkolwiek WZtki na zabudowę mieszkaniową powyżej ul. Spacerowej przed prawomocnym uchwaleniem MPZP. Cztery lata skutecznej obrony wzgórza przed bezprawną betonowa dewastacją za dużo nas już kosztowało pieniędzy (ponad 30 tyś), nerwów i czasu.

Dla Przypomnienia:

Sprawa Zalesia i zabudowy wzgórza powyżej ul. Spacerowej znana jest opinii publicznej od dawna. Pierwotnie miał tu powstać cmentarz komunalny, jednakże Miasto odeszło od tego pomysłu. Kolejną koncepcją Ratusza był Kompleks Naukowo-Rekreacyjny, tj. piękny ponad 20-sto hektarowy park, którego plany opracował „Urząd Miasta Rzeszowa”. W lipcu 2015 r. Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnego ze Studium, zakładającego na wzgórzu w obrębie ulic Spacerowej, Białogórskiej i Sikorskiego wspomniany park (zieleń, zieleń urządzoną oraz usługi w zieleni urządzonej). Ratusz wiosną 2017 r. kolejny raz zmienił zdanie co do planów zabudowy wzgórza, o czym poinformował w wystąpieniu telewizyjnym sam Prezydent Miasta Tadeusz Ferenc obwieszczając, iż teraz na wzgórzu Zaleskim marzy mu się Manhattan i 18-sto piętrowe wieżowce. Prezydent nie wykonał Uchwały Rady Miasta, teoretycznie MPZP zakładający treny zielone jest w opracowaniu od 7 lat, jednakże w tym samym czasie ten sam Urząd Miasta wydał 12 WZtek na wysoką zabudowę wielorodzinną w terenie przeznaczonym pod zieleń. Nasze Stowarzyszenie zaskarża WZtki Prezydenta Miasta od 4 lat, Samorządowe Kolegium Odwoławcze je uchyla, jednakże Miasta na siłę i z uporem maniaka próbuje przepchać WZ-tki na wysokie budynki wielorodzinne w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Dlaczego? Gdzie poszły walizki pieniędzy?

Elżbieta Niedzielska
Obserwuj

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *