APEL DO PRZEZYDENTA MIASTA RZESZOWA I RADY MIASTA RZESZOWA WS. OCHRONY TERENÓW ZIELONYCH

APEL DO PRZEZYDENTA MIASTA RZESZOWA I RADY MIASTA RZESZOWA WS. OCHRONY TERENÓW ZIELONYCH

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Rado Miasta Rzeszowa

mieszkańcy miasta mają prawo a nawet obowiązek brać czynny udział w kształtowaniu przestrzeni publicznej swojej małej ojczyzny, w tym zabudowy. Mając na uwadze interes społeczny oraz słuszny interes obywateli zawracam się z prośbą o udzielenie informacji ws. kroków podjętych przez Prezydenta Miasta mających na celu ochronę terenów zielonych na wzgórzach Zalesia oraz w Dolinie Wisłoka (w obrębie Podwisłocza, Żwirowni, Grabskiego, Zapory oraz Olszynek). Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny wzdłuż Wisłoka oraz wzgórza na Zalesiu powyżej ul. Spacerowej są określone mianem terenów zielonych i stanowią przestrzeń publiczną, która ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców oraz celom rekreacyjnym.

Pan Marek Bajdak, pełniący obowiązki prezydenta miasta, podjął bardzo odważną i niezmiernie ważną dla dalszego zrównoważonego rozwoju miasta decyzję o zawieszeniu postępowań administracyjnych dot. wydania WZtek na obszarach określonych w studium jako tereny zielone, tj. obszary przestrzeni publicznej do momentu uchwalenia obligatoryjnych dla niniejszych obszarów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejszy „paragraf” stał się dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego podstawą uchylenia 3 WZtek wydanych w sierpniu 2020 r. przez ówczesnego prezydenta miasta w obszarze ul. Spacerowej (SKO.415/388/2020, SKO.415/387/2020, SKO.415/389/2020) i powinien stać się podstawą zawieszenia wszystkich postępowań administracyjnych dot. wydania WZtki na terenach określonych w STUDIUM jako zielone w Dolinie Wisłoka oraz powyżej ul. Spacerowej zgodnie załączoną mapą (załącznik nr 50).

Na postanowienie wydane przez pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 01.06.2021 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy inwestycji mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej przy ul. Spacerowej zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożył jeden z inwestorów, jednakże SKO decyzją z dnia 05.10.2021 r. (SKO.415/253/2021) utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie, tj. podtrzymało stanowisko P.O. Prezydenta Marka Bajdaka, cyt.:

„Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem Składu Orzekającego w niniejszej sprawie stanowisko wyrażone w sentencji jak i uzasadnieniu zaskarżonego instancyjnie postanowienia jest prawidłowe i dlatego ponownie zauważa, iż Gmina Miasto Rzeszów posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalone Uchwałą Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r., wraz ze zmianą studium uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. (…) Wnioskowany do zabudowy teren zgodnie z ustaleniami ww. Studium (zał. Nr 55) położony jest na obszarze oznaczonym jako: „usługi publiczne lub komercyjne: rekreacja, turystyka, sport w zieleni urządzonej” – tj. obszary, na których przewiduje się zadania dla realizacji lokalnych celów publicznych. Powyższy zapis spełnia przesłanki przestrzeni publicznej.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 grudnia 2019 r. (sygn. Akt II SA/Łd/717/19), w tej sytuacji zastosowanie znajduje art. 62 ust. 2 w/w ustawy, ponieważ jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy terenu, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.”

Obecny Prezydent Rzeszowa oraz jego podwładni dysponują aktualnie obszerniejszą wiedzą w temacie zastosowania wspomnianego artykułu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz mają dostęp do orzecznictwa SKO oraz WSA, szczegółowo opisujących sytuacje obligujące organ pierwszej instancji do zawieszenia postępowań administracyjnych na obszarach przestrzeni publicznej (zgodnie z w/w art. 62), a do takich należą z pewnością tereny powyżej ul. Spacerowej oraz wzdłuż Wisłoka, Żwirownia jak również Olszynki. Są to obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, które mają służyć poprawie jakości ich życia oraz celom rekreacyjnym i wydanie WZtek na wspomnianych obszarach przed prawomocnym uchwaleniem obligatoryjnych dla tych terenów MPZP stoi sprzeczności z prawem.

Terenów zielonych do zagospodarowania w celach rekreacyjnych w naszym mieście pozostało już niewiele. Należy o nie walczyć w każdy możliwy sposób, to Prezydent miasta powinien wyznaczać kierunki rozwoju oraz przeznaczenie konkretnych terenów a nie deweloperzy, nawet jeśli są właścicielami danej działki. Dużo się mówi ostatnio o wielomilionowych odszkodowaniach dla deweloperów (sięgających nawet dwustu milionów złotych) – właścicieli terenów w Dolinie Wisłoka w sytuacji odmowy pozwoleń na realizację tam inwestycji mieszkaniowych.

Inwestorzy kupując je mieli świadomość ich przeznaczenia – w STUDIUM tereny te były przez 20 lat i nadal są określone jako zielone, więc kalkulując roszczenia niezadowolonych deweloperów chyba należałoby je jako zielone sklasyfikować i tak też podejść do kwot odszkodowań. Sprawą priorytetową jest ich zabezpieczenie przed bezmyślnym zabudowaniem, ochrona Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a następnie szukanie środków na ich zagospodarowanie zgodne z pierwotnym przeznaczeniem, tj. stworzenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.

Rzeszów potrzebuje zieleni z prawdziwego zdarzenia, kwiaty w donicach i kolorowe rabatki nie przyczynią się do poprawy jakości powietrza, obniżenia afrykańskich temperatur ani przeciwdziałania suszy.

W oparciu o ww. wyroki SKO oraz WSA oraz mając na uwadze interes społeczny oraz słuszny interes obywateli nie prosimy, lecz domagamy się:

  1. Niezwłocznego skierowania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wszystkich prawomocnych WZtek wydanych w obszarze Doliny Wisłoka do zaopiniowania pod kątem zgodności z prawem;
  2. Niezwłocznego zawieszenia przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wszystkich postępowań administracyjnych dot. wydania pozwolenia na budowę w obszarze Doliny Wisłoka do czasu orzeczenia przez SKO ważności / nieważności związanych z nimi WZtek;
  3. Niezwłocznego   zawieszenia   przez   Prezydenta   Miasta   wszystkich   postępowań administracyjnych dot. wydania WZtki w myśl art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. na terenach określonych w SUiKZP jako „tereny zielone” (przestrzeń publiczna) w Dolinie Wisłoka i w obszarze ul. Spacerowej.
Elżbieta Niedzielska
Obserwuj

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *