O nas

NASZE WARTOŚĆI

Preambuła

My, mieszkańcy Miasta Rzeszowa, deklarujemy bliskie nam wartości, takie jak demokracja, społeczeństwo obywatelskie, sprawiedliwość społeczna, szacunek do człowieka i natury, ale także zrównoważony rozwój, przedsiębiorcza i innowacyjna gospodarka oraz pragmatyczne zarządzanie Miastem. Mając je na względzie, pragniemy działać wspólnie, dążąc poprzez integrację ruchów i organizacji społecznych, do zapewnienia takiego rozwoju naszego Miasta, który wiąże się podnoszeniem jakości życia jego mieszkańców.

Manifest programowy

Rozwój Miasta Rzeszowa, naszej małej ojczyzny, którą tworzą jej mieszkańcy, jest dla nas niepodważalną wartością. Rozwój rozumiemy jako proces organiczny, harmonijny oraz zrównoważony, uwzględniający ograniczenia, ale przede wszystkim wykorzystujący szanse wynikające z otoczenia, potencjał gospodarki, kompetencje i zapał mieszkańców, a także działających na jego terenie organizacji społecznych. W naszej opinii rozwój oprócz wymiaru gospodarczego przejawia się także poszanowaniem podmiotowości mieszkańców, sprawnym i nowoczesnym zarządzaniem miejskimi instytucjami, wdrażaniem innowacji społecznych, wysoką jakością usług publicznych – kulturalnych, edukacyjnych i komunalnych. Rozwój to w szczególności także przemyślane kreowanie przestrzeni, w której żyjemy, w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w duchu porozumienia i kompromisu uwzględniającego potrzeby różnych grup interesariuszy. Rozwój z całą pewnością wymaga partnerstwa i współpracy, kreowania dodatkowych wartości poprzez integrację środowisk mieszkańców, przedsiębiorców, naukowców oraz władz samorządowych.

Jednocześnie dostrzegamy, że podzielana przez nas wizja rozwoju Miasta napotyka na szereg problemów. Agresywna, ale przede wszystkim chaotyczna urbanizacja, brak podmiotowego traktowania mieszkańców oraz ignorowanie ich problemów, skrajnie preferencyjne traktowanie określonych, nielicznych grup interesu, archaiczny styl zarządzania instytucjami Miasta to tylko niektóre przykłady. Dostrzegamy problemy, które powodują, że mamy dziś do czynienia raczej z karykaturą rozwoju niż z dynamicznym i innowacyjnym, ale także organicznym budowaniem Rzeszowa przyszłości. Z troską obserwujemy jak w rezultacie nieprzemyślanego zagospodarowywania terenów oraz ignorowania ładu przestrzennego, dochodzi do destrukcji przestrzeni wspólnych poszczególnych osiedli oraz nieodpowiedzialnej zabudowy terenów zalewowych. Obawiamy się wpływu podejmowanych dziś decyzji na życie obecnych i przyszłych pokoleń.

Uważamy, że rozwiązanie obecnych problemów jest możliwe tylko w rezultacie radykalnej zmiany podejścia władz Miasta do mieszkańców. Dlatego budujemy inicjatywę obywatelską pod nazwą Razem dla Rzeszowa, zapraszając do współpracy wszystkie środowiska prorozwojowe, w szczególności ruchy społeczne, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, a także Radę Miasta Rzeszowa oraz rady osiedli. Mamy nadzieję, że w duchu wzajemnego szacunku poprzez dialog wykreujemy wspólną wizję zrównoważonego rozwoju Miasta Rzeszowa.

Cele

Dążymy do osiągnięcia następujących celów:

 1. Zwiększenie racjonalności oraz spójności polityki rozwoju Miasta Rzeszowa, w tym w szczególności w zakresie zachowania ładu przestrzennego.
 2. Zwiększenie znaczenia głosu mieszkańców Miasta Rzeszowa w tworzeniu planów jego rozwoju, ale także w rozwiązywaniu konkretnych problemów społeczności osiedlowych oraz grup społecznych.
 3. Wykreowanie klimatu sprzyjającego aktywnym postawom i działaniom mieszkańców na rzecz Miasta Rzeszowa oraz innowacyjności w jego rozwoju.
 4. Wykreowanie mechanizmów zapewniających zrównoważony rozwój Miasta Rzeszowa, wykorzystujący innowacje społeczne i technologiczne oraz potencjał środowisk eksperckich i akademickich.

Działania

Swoje cele zamierzamy realizować poprzez następujące działania:

 1. Inicjowanie dyskursu obywatelskiego na ważne tematy rozwojowe.
 2. Promowanie idei współpracy na rzecz rozwoju Miasta Rzeszowa.
 3. Promowanie idei nowoczesnego zarządzania Miastem i jego instytucjami.
 4. Promowanie nowoczesnych narzędzi pozyskiwania opinii mieszkańców oraz rozwiązywania problemów społecznych.
 5. Wspieranie inicjatyw obywatelskich w tym w zakresie stanowienia prawa lokalnego (obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze).
 6. Obrona interesów mieszkańców pokrzywdzonych decyzjami Władz Miasta, w tym występowanie z petycjami i wnioskami do Władz Miasta.
 7. Udział w postępowaniach mających na celu kształtowanie ładu przestrzennego i warunków zagospodarowania terenów Miasta Rzeszowa oraz poszczególnych jego osiedli.
 8. Udział w innych przedsięwzięciach na rzecz zrównoważonego rozwoju, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Sygnatariusze porozumienia

Podziel się z innymi: