Stowarzyszenie Spacerówka

Zabudowa wzgórza powyżej ul. Spacerowej

Sprawa Zalesia i zabudowy wzgórza powyżej ul. Spacerowej znana jest opinii publicznej od dawna. Pierwotnie miał tu powstać cmentarz komunalny, jednakże Miasto odeszło od tego pomysłu. Kolejną koncepcją Ratusza był Kompleks Naukowo-Rekreacyjny, tj. piękny ponad 20-sto hektarowy park, którego plany opracował „Urząd Miasta Rzeszowa”, zostały one podane do publicznej wiadomości.

W lipcu 2015 r. Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnego ze Studium, zakładającego na wzgórzu w obrębie ulic Spacerowej, Białogórskiej i Sikorskiego wspomniany park (zieleń, zieleń urządzoną oraz usługi w zieleni urządzonej). Ratusz wiosną 2017 r. kolejny raz zmienił zdanie co do planów zabudowy wzgórza, o czym poinformował w wystąpieniu telewizyjnym sam Prezydent Miasta obwieszczając, iż teraz na wzgórzu Zaleskim marzy mu się Manhattan i 18-sto piętrowe wieżowce. Prezydent nie wykonał Uchwały Rady Miasta, teoretycznie MPZP zakładający treny zielone jest w opracowaniu od 6 lat, jednakże w tym samym czasie ten sam Urząd Miasta wydał już 12 WZ-tek na wysoką zabudowę wielorodzinną w terenie przeznaczonym na zieleń. Nasze Stowarzyszenie zaskarża WZ-tki Prezydenta Miasta od 3 lat, Samorządowe Kolegium Odwoławcze je uchyla, jednakże Miasta na siłę i z uporem maniak próbuje przepchać WZ-tki na wysokie budynki wielorodzinne w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, w terenie bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w terenie górniczym, zagrożonym osuwiskami, obszarze będącym jednocześnie terenem przewietrzania miasta.

Planowana zabudowa wprowadzi komunikacyjny oraz urbanistyczny chaos. Prezentujemy Państwu 2 koncepcje zabudowy wzgórza – zgodne z parametrami wskazanymi we wszczętych na niniejszym terenie postępowaniach administracyjnych (11 postępowań administracyjnych) – załącznik nr 2 oraz 3. Jesteśmy przerażeni wizją zabudowy ponad 40-sto hektarowego wzgórza bez planu zagospodarowania przestrzennego całego terenu.

Nie wyobrażamy sobie aby na tak komunikacyjnie nieprzygotowanym terenie powstał rzeszowski Manhattan. Aktualna przepustowość ul. Łukasiewicza, Zelwerowicza i Spacerowej jest już niewystarczająca. Budowa tak ogromnej inwestycji na Wzgórzach Dynowskich będzie miała kolosalny wpływ na życie mieszkańców całego Zalesia. Dodatkowo ul. Spacerowa, przy której bezpośrednio planowana jest inwestycja jest drogą wewnętrzną o szerokości nieprzekraczającej 3m (nie jest drogą publiczną), nie posiada nawet chodnika ani oświetlenia, a jej poszerzenie bądź dostosowanie do potrzeb mieszkańców jest niemożliwe. Inwestycja w konsekwencji spowoduje dezorganizację ruchu drogowego, a pojawienie się w pierwszej kolejności „maszyn budowlanych”, a następnie wielotysięcznej rzeszy dodatkowych pojazdów przyszłych właścicieli lokali w popieranych przez Prezydenta wielopiętrowych blokach wręcz go uniemożliwi.

SKO wielokrotnie podkreśla w swoich decyzjach uchylających WZ-tki wydawane przez Prezydenta Miasta, iż są one wydane w sprzeczności z prawem, przykładowo:

W Decyzji SKO z dnia 21.03.2019 r., uchylającej Decyzję o warunkach zabudowy z dnia 08.01.2019 r. na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „cztery budynki mieszkalne wielorodzinne…” o wysokości do 26 m czytamy:

Zawarte na stronie 4 części tekstowej analizy wskazanie działek wziętych pod uwagę dla potrzeb wyliczenia średniej wartości parametru wielkości powierzchni zabudowy, nie pozostawia wątpliwości, że przyjęte do wyliczenia tego parametru działki, są brane pod uwagę wg własnego uznania organu, bez żadnej zasady, a przy ustalaniu kolejnych parametrów zabudowy, organ bądź dobiera dowolnie inne działki lub też w ogóle nie wskazuje jakie działki stanowiły przedmiot analizy. (…) W zakresie dotyczącym ustalenia szerokości elewacji frontowej, analogicznie jak w odniesieniu do ustaleń związanych ze średnim wskaźnikiem powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – dowolnie, bez żadnej zasady dobrano działki do porównania (tylko część działek jest ta sama jak przy analizie parametru wielkości pow. zabudowy) co nakazuje uznać za wadliwe i niepełne ustalenia organu w zakresie…(…) Przedstawione powyżej względy uzasadniają konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji, jako naruszającej prawo.

W Decyzji SKO z dnia 01.10.2018 r., uchylającej Decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa o warunkach zabudowy z dnia 24.07.2018 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych…” o wysokości do 26 m czytamy.:

Organ dowolnie ustalił wymagania dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu…(…)Przedmiotowa inwestycja koliduje z przewidywanymi rozwiązaniami w projekcie planu w zakresie planowanego przeznaczenia terenu, rozwiązań układu komunikacyjnego oraz zachowania ładu przestrzennego i walorów krajobrazowych…

Zaistniała sytuacja jest dla nas niezrozumiała, Prezydent Miasta wydaje decyzje o warunkach zabudowy z naruszeniem kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw, w których interes społeczny nas, Mieszkańców jest całkowicie pomijany, decyzje są ewidentnie „sprzyjające” jedynie wnioskodawcom =inwestorom =deweloperom. Prezydent Miasta wbrew zasadzie dobrego sąsiedztwa i ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wydawanych WZ-tkach dopuszcza wysoką zabudowę wielorodzinną w obszarze, gdzie takiej zabudowy nie ma, a w sąsiedztwie planowanych inwestycji znajdują się tylko i wyłącznie domy jednorodzinne, dlatego też średnie wskaźniki „gabarytów” planowanej zabudowy są wyliczane przez UM nieprawidłowo i w dowolny sposób, działki do analizy (korzystnej dla inwestora) są wybierane wybiórczo bez żadnej zasady – powyższe dobitnie podkreśla przytoczony fragment decyzji SKO.415/59/2020 z dnia 07.05.2020 r.:

Praktyka polegająca na pomijaniu w analizie urbanistycznej niektórych działek czy też niektórych terenów jest niedopuszczalna, wskazywać ona może na celowy dobór nieruchomości do analizy, po to by uzyskać oczekiwane wyniki; wyniki uzyskane w ten sposób nie są miarodajne.

Facebook Stowarzyszenia Spacerówka ↗

Podziel się z innymi: