Stowarzyszenie Grafik – RZG

Cele działania: działalność z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury  i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich, dbanie  o prawa społeczne i ekonomiczne członków stowarzyszenia, wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, przestrzeganie prawa i gwarantowania praw obywatelskich , wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

Środki działania: organizowanie spotkań, wieców i prelekcji, wystaw oraz innych imprez, współpraca z osobami i instytucjami, posłami, i radnymi o podobnych celach działania, uczestnictwo w postepowaniach administracyjnych i sądowych, zgłaszanie wniosków i uwag do organów państwa, inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

Podziel się z innymi: