Stowarzyszenie Mieszkańcy Zielonego Wzgórza

W lutym 2020 r z inicjatywy mieszkańców powstało przy ulicy Zielone Wzgórze w Rzeszowie Stowarzyszenie pn.:” Mieszkańcy Zielone Wzgórze”.
Stowarzyszenie ma na celu ochronę interesów mieszkańców ulicy, ich dotychczasowego komfortu zamieszkania, w szczególności w aspekcie korzystania z infrastruktury komunikacyjnej oraz walorów krajobrazowych tego rejonu.
Ulica Zielone Wzgórze o szerokości niespełna 3.0 m posiada status drogi wewnętrznej osiedlowej i oznakowana jest w klasyfikacji „strefa zamieszkania”. Dzięki staraniom mieszkańców i wniesionym wkładzie finansowym została ona utwardzona i położona nawierzchnia asfaltowa.
Ze względu na jej wykonanie po śladzie istniejącej drogi gruntowej, granice prywatnych posesji znajdują się w rzeczywistości w pasie drogowym, stąd też Gmina-Miasto Rzeszów nie dysponuje pasem szerokości co najmniej 3.0 m niezbędnym do wydawania deweloperom pozwoleń na budowę na tym terenie.
Postępujące budowy deweloperskie o rodzaju zabudowy dwurodzinnej, szeregowej, a w przyszłości wielorodzinnej ( blokowej ) na działkach położonych w pasach przyległych do w/w ulicy powodują, że natężenie ruchu na tej ulicy przekracza w chwili obecnej wszelkie dopuszczalne normy i skutkuje już paraliżem komunikacyjnym tego rejonu.
Jednocześnie deweloperzy, przygotowując tereny położone wzdłuż ulicy po jej wschodniej stronie pod zabudowę, dokonują wycinki drzew na znacznej powierzchni bez odpowiednich zezwoleń, niszcząc bezkrytyczne dotychczasowy stan zadrzewienia i szatę roślinną. Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie występuje do odpowiednich organów i instytucji o ograniczenie inwestycji deweloperskich, do czasu kompleksowego rozwiązania dostępności komunikacyjnej do terenów ich realizacji oraz bardziej wnikliwą kontrolę powołanych do tego organów nad poczynaniami deweloperów.

Podziel się z innymi: