Ruch Społeczny Mieszkańców Osiedla „Nowe Miasto”

Nowe Miasto jest dzielnicą, w którym dominuje klimat architektury mieszkaniowej lat 70, tzw. „wielkiej płyty”. Osiedle pomyślane zostało w ten sposób, aby na owe lata 70 i 80 rzeczywiste strefy funkcjonalne zaspokajały potrzeby ówczesnych mieszkańców osiedla. W odpowiednich i proporcjonalnych odległościach rozlokowane zostały punkty usługowe, które znajdując się w „centrach” przestrzeni międzyblokowych zapewniały użytkującym je mieszkańcom pełne zaopatrzenie oraz komfort bezpieczeństwa. W przestrzeniach międzyblokowych zaplanowano tereny zieleni publicznej które zaspokajały i po dziś dzień w części zaspokajają potrzeby odpoczynku, sportu i rekreacji oraz potrzeby estetyczne. Pod koniec lat 90 rozpoczął się trend dogęszczania osiedla i zabudowywania go nowymi

budynkami. Obok starych budynków powstają budynki o bardziej nowoczesnej architekturze. Jednak z niepokojem śledzimy coraz częstsze przypadki chaotycznego wtłaczania w ten krajobraz obszernych blokowisk które nijak mają się do zastanej architektury lokalnej.

Co jakiś czas dochodzą do mieszkańców informacje o wydanych WZ czy kolejnych planowanych w tym obszarze inwestycjach – „Budowa budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i nadziemym, częścią usługową wraz z niezbędnymi obiektami i infrastruktury technicznej …….. ,” przy ul. Podwisłocze (teren zalewowy – prawy brzeg rz. Wisłok), budowa drogi publicznej od ul. Kozienia do ul. Kopisto, budowa dwóch 18 – kondygnacyjnych budynków przy ul. Popiełuszki i ul. Seniora, budynku 12 – kondygnacyjnego w miejscu po byłym sklepie „Iglopol” oraz „Zespół dwóch budynków o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej handlowo-usługowej-biurowej z garażami podziemnymi ……… ,” przy ul. Podwisłocze. (w miejscu po byłej „Jedynce’ – budynek 50 – kondygnacyjny – 180 m). Chaotyczna zabudowa, inwestycje bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjmą formę niepożądaną dla mieszkańców sąsiednich terenów oraz będą miały zgubny wpływ na środowisko naturalne i sąsiadujące z nimi nieruchomości. Ponadto często decyzje środowiskowe Wydziału Ochrony Środowiska w niezrozumiały dla nas sposób pozwalają na zastąpienie terenów zielonych betonem i asfaltem. Nowe budynki nie są wkomponowywane w istniejącą przestrzeń. Biorąc pod uwagę nieprzystosowanie infrastruktury lat 70 do dzisiejszych potrzeb zrodziło to w konsekwencji wiele konfliktów o przestrzeń. I tu stwierdzić należy, że jest to wynikiem braku długofalowej strategii, w ramach której określone byłyby zasady gospodarowania przestrzenią oraz działania zmierzające do zaspokajania potrzeb społecznych i infrastrukturalnych, w takim samym tempie, w jakim zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe (m.in. poprawa stanu komunikacji miejskiej, alternatywy dla komunikacji indywidualnej, budowa inwestycji celu publicznego w postaci żłobków, przedszkoli, szkół czy domu kultury).

Wskazać należy, że zabudowa Dzielnicy „Nowe Miasto” zostało zrealizowane zgodnie z poprzednio obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przy zastosowaniu maksymalnych wskaźników intensywności zabudowy. Zakres ten został zrealizowany w całości co do obiektów kubaturowych. Dzielnica „Nowe Miasto” nie doczekało się uchwalenia ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pozwalającego uchronić mieszkańców z jednej strony przed chaosem urbanistycznym , zaś z drugiej przed pogorszeniem komfortu życia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoliłby uchronić przestrzenie międzyblokowe o określonych funkcjach oraz tereny zieleni publicznej przed zabudową, w innych zaś miejscach określiłby jasne zasady dzięki którym łatwiej byłoby gospodarować przestrzenią w sposób zrównoważony i zgodnie z zasadą ładu przestrzennego. Odpowiednio zaprojektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stworzony przy współudziale mieszkańców, jako partnerów w kształtowaniu przestrzeni publicznej, określiłby również takie parametry zabudowy poszczególnych jednostek terenowych, które pozwoliłyby na zachowanie klinów napowietrzających wpływających na swobodny przepływ powietrza, a które to miałyby przełożenie na zmniejszenie kumulowanych w ograniczonych bądź zamkniętych przestrzeniach – zanieczyszczeń powietrza.

Jednocześnie nie sposób stracić z pola widzenia aktualnej sytuacji osiedla, gdzie każdego dnia są problemy z niedostosowaną do potrzeb mieszkańców osiedla liczbą miejsc parkingowych oraz przepustowością ulic. Dalsze dogęszczanie osiedla pogłębi ten problem, a będzie to skutkiem braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Chcąc powstrzymać dalszą dewastację lokalnego krajobrazu i środowiska oraz zapewnić ciągłość walorów terenu, dla których obecni mieszkańcy zdecydowali się zamieszkać na tym terenie , Rada Osiedla „Nowe Miasto” w dniu 27.05.2019 r. wniosła petycję do P. Prezydenta o pilne podjęcie czynności zmierzających do niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla, znajdujących się dla obszaru od rzeki Wisłok do Al. Rejtana oraz ul. Powstańców Warszawy i Al. Kopisto, pomiędzy mostami Podkarpackim i Zamkowym, oraz działań dzięki którym dalszy rozwój tego terenu będzie podążał we właściwym kierunku zaspokajając potrzeby mieszkańców, którzy w konsultacyjnej procedurze uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego zyskają możliwość partycypowania w tworzeniu zasad, według których gospodarować będziemy naszą wspólną przestrzenią.

Podziel się z innymi: