Zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie do prokuratury

Niniejszym informujemy, że porozumienie Razem dla Rzeszowa złożyło w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tj.:

  • przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca  oraz jego podwładnych, w szczególności Dyrektora Wydziału Architektury Andrzeja Skotnickiego, w postaci wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń budowlanych z naruszeniem prawa i przez to działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 k.k.
  • przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych / pracowników administracyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa/; i przez to działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k.
  • niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych tj. Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca  oraz jego podwładnych w zakresie prawidłowego gospodarowania mieniem Gminy Miasto Rzeszów poprzez nie realizowanie celów przejęcia terenów od Skarbu Państwa, niezabezpieczenie tych terenów planami zagospodarowania przestrzennego, nieskorzystanie przez Gminę Miasto Rzeszów z prawa pierwokupu terenów odzyskanych przez właścicieli prywatnych po uprzednim wywłaszczeniu, w wyniku czego tereny te, wskutek zaniechań wskazanych funkcjonariuszy zwrócone zostały spadkobiercom, a następnie odsprzedane deweloperom, co były działaniem systemowym i z góry zaplanowanym, w wyniku czego  Gmina Miasto Rzeszów poniosła szacunkową szkodę w kwocie ok. miliarda złotych. /tzw. afera gruntowa, dzika reprywatyzacja gruntów/  tj. o przestępstwa z art. 231 §1 k.k. oraz 296 § 1 k.k.
  • niedopełnienia obowiązku uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów, dla których sporządzenie MPZP jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych oraz ze względu na istniejące uwarunkowania (Załącznik nr 50 do Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r.); i przez to działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k.
  • niewykonywania uchwał Rady Miasta w kwestii opracowania MPZP i przez to działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k.
Konferencja prasowa dot. złożenia zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz innych funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa.

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *