Rzeszowska Strategia Obywatelska Zrównoważonego Rozwoju

Rzeszowska Strategia Obywatelska Zrównoważonego Rozwoju

Przedstawiamy Państwu do szerokich konsultacji społecznych, projekt Strategii Obywatelskiej Zrównoważonego Rozwoju. Jest ona wynikiem wielomiesięcznej intensywnej pracy, którą rozpoczęliśmy jesienią 2020 r. w ramach działalności Porozumienia Razem dla Rzeszowa. To Państwo, mieszkańcy Rzeszowa jesteście jej projektantami. Państwa opinie, wnioski, sugestie, zgłaszane problemy i pomysły stanowią inspirację i fundament wizji rozwoju naszego miasta. Braliśmy udział w szeregu dyskusji, odbywaliśmy dziesiątki spotkań z przedstawicielami ruchów społecznych, rad osiedli i środowisk branżowych, przeprowadziliśmy analizę jakości życia. Naszym zadaniem w ramach społecznego Zespołu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Rzeszowa było jedynie ustrukturyzowanie strategii w spójne obszary priorytetowe. Porządkują one procesy planowania i kreowania rozwoju naszego miasta, pozwalając na podejmowanie skoordynowanych działań inwestycyjnych, społecznych a także doskonalenie instytucjonalne urzędu miasta oraz jednostek podległych.

W dalszych etapach prac nad strategią chcemy poddać ją szerokim konsultacjom społecznym, które pozwoliłyby wskazać szczegółowe działania, które wymagają priorytetowej realizacji w kolejnych miesiącach i latach. Strategia stanowi głos obywateli w debacie na temat przyszłości Rzeszowa i przedstawia wizję jego przyszłego rozwoju. Dlatego też proponujemy poddanie jej pod głosowanie w ramach referendum lokalnego, które mogłoby się odbyć w dniu przewidywanych przyspieszonych wyborów w naszym mieście. Takie rozwiązanie pozwoliłoby stworzyć warunki zrównoważonego rozwoju naszego miasta, niezależnie od bieżącej koniunktury politycznej.

Historia i wartości Porozumienia Razem dla Rzeszowa

Powstanie (10 sierpnia 2020 roku) Porozumienia Razem dla Rzeszowa było sprzeciwem mieszkańców wobec stylu zarządzania miastem przyjętego przez Prezydenta Tadeusza Ferenca oraz sprzyjające mu środowisko polityczne. Skutkował on agresywną, ale przede wszystkim chaotyczną urbanizacją, przedmiotowym traktowaniem mieszkańców oraz ignorowaniem ich problemów, skrajnie preferencyjnym traktowaniem określonych, nielicznych grup interesu a także archaicznym zarządzaniem instytucjami Miasta. 

Połączyły nas  bliskie nam wartości, takie jak demokracja, społeczeństwo obywatelskie, sprawiedliwość społeczna, szacunek do człowieka i natury, ale także zrównoważony rozwój, przedsiębiorcza i innowacyjna gospodarka oraz pragmatyczne zarządzanie Miastem. Mając je na względzie, podjęliśmy decyzję działania wspólnie, dążąc poprzez integrację działań podejmowanych przez ruchy i organizacje społeczne, w celu zapewnienia takiego rozwoju naszego Miasta, który wiąże się podnoszeniem jakości życia jego mieszkańców.

Jak tworzyliśmy strategię obywatelską

Od samego początku powstania naszego ruchu podejmujemy wiele aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Dążąc do zwiększenia partycypacji mieszkańców w życiu miasta oraz zbadania problemów społecznych stworzyliśmy interaktywną mapę punktów zapalnych. Kolejne cenne informacje, które pozwoliły zdiagnozować różnego rodzaju, często mało transparentne mechanizmy podejmowania decyzji w mieście przyniosła inicjatywa Watchdog Rzeszów. Dodatkowo zwróciliśmy do mieszkańców Rzeszowa z prośbą o wzięcie udziału w internetowej ankiecie (CAWI) dotyczącej satysfakcji z jakości życia w naszym mieście. Społeczny Zespół ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju, którego koordynatorem jest dr hab. Jacek Strojny, przeprowadził dziesiątki spotkań, przeprowadził zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z organizacjami społecznymi oraz indywidualne wywiady grupowe (IDI) z ekspertami. Uzupełnieniem informacji była analiza zawartości mediów, różnego rodzaju dokumentów strategicznych wyższego szczebla, a także wytycznych dla rozwoju miast, wypracowywanych przez różne gremia eksperckie i instytucje międzynarodowe. Tak zastosowana triangulacja metod (wielość) doprowadziła do wypracowana  projektu Rzeszowskiej Strategii Obywatelskiej Zrównoważonego Rozwoju.

Harmonogram konsultacji społecznych Strategii

Konsultacje społeczne Strategii rozpoczniemy 10 marca 2021 roku. Konsultacje będą połączone z prezentacją poszczególnych obszarów strategii. Będą się one odbywały przez ankiety internetowe (CAWI) oraz formularz konsultacyjny, który będzie można przesłać na adres razemdlarzeszowa@gmail.com. Planujemy także uruchomienie webinariów dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania samorządem.

Wdrożenie Strategii

Celem niniejszej inicjatywy jest przedłożenie Rzeszowskiej Strategii Obywatelskiej Zrównoważonego Rozwoju pod głosowanie przez wszystkich obywateli w ramach referendum lokalnego, które mogłoby się odbyć w dniu przedterminowych wyborów na Prezydenta Miasta Rzeszowa. Ponadto Strategia powinna stanowić podstawę kontraktu między kandydatem obywatelskim na Prezydenta Miasta Rzeszowa a mieszkańcami miasta Rzeszowa. Po przyjęciu strategii, w ramach instytucji miasta powinien zostać powołany zespół ds. realizacji strategii, który wypracuje szczegółowe mechanizmy jej wdrażania, w szczególności harmonogram realizacji projektów strategicznych, założenia finansowe wdrożenia strategii oraz zasady partycypacji mieszkańców w jej realizację oraz procedury raportowania stanu jej wykonania.

Patronat United Nations Association – Poland

Z wielka radością informujemy, że patronat nad przygotowaną w ramach porozumienia Razem dla Rzeszowa, Rzeszowską Strategią Obywatelską Zrównoważonego Rozwoju objęło United Nations Association – Poland.

„Stowarzyszenie United Nations Association – Poland, wyrażając uznanie dla Porozumienia Razem dla Rzeszowa, uznaje Projekt za bardzo cenny przykład oddolnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju na terenach miejskich. Z zadowoleniem przyjmuje się proces realizacji Projektu, który ma zostać przeprowadzony poprzez szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz poddanie wypracowanej w ten sposób strategii pod referendum lokalne. Taki sposób ustalania strategii rozwoju miasta realizuje postulaty oddolnej i demokratycznej realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Docenić należy również skonsultowanie projektu strategii z ekspertami. Projekt, który Stowarzyszenie ma zaszczyt objąć swoim patronatem, jest pierwszą w Polsce strategią miasta w całości opartą o cele zrównoważonego rozwoju”. [fragment z pisma potwierdzającego patronat]

Tomasz Biernacki
Wiceprezes Zarządu ds. Krajowych
United Nations Association – Poland

Obszary priorytetowe Rzeszowskiej Strategii Obywatelskiej Zrównoważonego Rozwoju

Zobacz też: Nasza wizja Rzeszowa – miasta zrównoważonego rozwoju

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *